January 15, 2020

preparation for ux interview

4 หัวข้อต้องเตรียมพร้อม ก่อนยกทีมออกไปทำ UX user interview

ขั้นตอนการเลือกคนให้สัมภาษณ์ในงาน user interview ก็ว่ายากแล้ว แต่ถ้าใครเคยทำจะรู้ว่าตอนสัมภาษณ์ยิ่งยากนั้นกว่าอีกนะ การมีทีมงานที่เข้าใจงานไปช่วยกันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการทำ user interview เพราะเนื้อหาที่เราอยากได้ไปทำงาน UX Design ต่อนั้นมีความแตกต่างจากการสัมภาษณ์เพื่อทำหัวข้ออื่นๆ อย่าง marketing research พอสมควร งาน UX Design ไม่ได้สนใจแค่คำตอบ