March 13, 2021

graphic ux ui cover

วิธีเปลี่ยนงานจาก Graphic มาทำ UX UI

สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ เล่าความแตกต่างระหว่าง UX UI และแนะนำคอร์สเรียนเพื่อเตรียมตัวย้ายงานจากสาย Graphic Design มาทำ UX UI